Política de privacitat i protecció de dades

GO MARINA PROPCO S.L. es compromet a la diligència deguda i al compliment de la normativa de protecció de dades. Com a eix d’aquest deure i compromís s’ha incorporat el canal de protecció de dades (línia DATAPROTECT) que inclou els elements fonamentals de la protecció de dades, tots gestionats, supervisats i acreditats per BONET Consulting, firma especialitzada i líder en Compliment i protecció de dades.

Informació detallada sobre la política de privacitat i protecció de dades personals en compliment de l’article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatives a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades( Reglament general de protecció de dades o GDPR)i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de protecció de Garantia de dades personals i garantia de drets digitals (LOPD GDD).    

Dades del responsable del tractament i controlador de contacte/delegat de protecció de dades (RPD/DPD):

Finalitats del tractament

GO MARINA PROPCO S. L, tractarà la informació que ens faciliti les persones interessades per a les finalitats següents:

 • Gestiona la teva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions, així com la gestió i realització dels serveis/productes contractats.
 • Gestionar qualsevol tipus de petició, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals realitzats per persones interessades.
 • Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-li sobre activitats, articles d’interès i informació general relacionada amb la nostra activitat i els serveis/productes contractats.
 • Gestionar les dades facilitades pels candidats a un lloc de treball a través del currículum vitae (CV) a l’efecte del procés de selecció i contractació.

Per al bon fi i desenvolupament de la seva atenció i gestió de les finalitats anteriors, el titular consent el tractament de les seves dades amb les finalitats anteriorment esmentades, tot això sota el més estricte compliment de la normativa de protecció de dades i la política que estem detallant. En qualsevol moment podràs exercir els teus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió de serveis /productes contractats amb GO MARINA PROPCO S.L: les dades personals facilitades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones la intervenció dels quals sigui necessària, seran preservades durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del servei /s contractat /s , les dades personals es conservaran en els casos que  responsabilitats amb GO MARINA PROPCO S.L i/o en compliment d’altres marcs reguladors que siguin aplicables a GO MARINA PROPCO S.L o a un estàndard amb un rang de llei que requereixi la conservació d’ aquests. Les dades personals es conservaran de manera que s’habiliti la identificació i l’exercici dels drets dels afectats i, en virtut de les mesures tècniques jurídiques i organitzatives necessàries per garantir confidencialitat i integritat d’aquests.
 • Gestió Currículum Vitae: GO MARINA PROPCO S.L, per regla general, conserva el seu Currículum Vitae durant el termini màxim d’un any; la finalització d’aquest termini quedarà automàticament destruïda en compliment del principi de qualitat de les dades.
 • Altres: la resta de dades i informacions facilitades per l’usuari per qualsevol mesura, es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides.  

Legitimació

La base legal que permet a GO MARINA PROPCO S.L poder tractar les dades personals dels usuaris, clients, potencials clients en els següents títols:

 • El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis i productes.
 • Consentiment prestat pels candidats d’ocupació per a finalitats de selecció i contractació.
 • El marc per a la prestació i/o contractació de serveis/productes amb GO MARINA PROPCO S.L.  
 • L’interès legítim d’enviar-li ofertes informatives, comercials i/o promocionals relacionades amb l’activitat de GO MARINA PROPCO S.L i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.

Destinataris

Les dades personals no són concedides a terceres persones, excepte en els previstos per la llei.

Procedència

Les dades personals s’obtenen directament de la persona interessada i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades personals que ens faciliten els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Dades facilitades i/o consentits pels propis interessats i necessaris per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Drets

Dret d’accés, rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si Go Marina propco S. l està tractant dades personals relatives a ells, o no. Els interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides.

Dret a la limitació i oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. GO MARINA PROPCO S. L deixarà de tractar les dades en aquest cas, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Aquests drets podran ser exercitats en el nostre canal de protecció de dades, veure apartat específic.

Canal de Protecció de Dades / DATAPROTECT – line

GO MARINA PROPCO S. L ha implantat un canal de protecció de dades, contemplant el màxim compromís, rigor i professionalitat en termes de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

El canal de protecció de dades s’ha implementat a través d’una plataforma web, desenvolupada i gestionada per experts externs independents, per prestar i garantir els nostres compromisos previs.

A través del canal de protecció de dades podrà comunicar-se i processar l’exercici dels seus drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indicació o coneixement que tingui de possibles violacions (bretxes) de seguretat i/o eventuals incompliments o irregularitats en la normativa de protecció de dades o en aquesta política de GO MARINA PROPCO S. L.

L’accés a les dades al canal de protecció de dades es detalla a l’inici d’aquesta política.

Atenció i suport

Les persones interessades podran comunicar a GO MARINA PROPCO S. L qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades personals o la interpretació de la nostra política, dirigint-se al responsable de protecció de dades/delegat (RPD/DPD) a l’adreça, del s’indiqui al començament d’aquesta política.